Ouders

Oudercontact

Bij Little Stars kinderopvang vinden wij de samenwerking met ouders erg belangrijk. Om deze reden proberen wij altijd de tijd te nemen voor de overdracht van en naar ouders tijdens het halen en brengen van uw kind. De intensiteit van het contact hangt af van de wensen van zowel de ouders als de pedagogisch medewerkers. Het kan nodig zijn om vanuit de wens van de ouders dan wel de wens van de pedagogisch medewerker meerdere keren persoonlijk contact te hebben. Wanneer uw kind opgehaald wordt door iemand anders dan de ouders, verzoeken wij u dit ruim van tevoren aan te geven wie dit dan zal zijn. Bij twijfel of niet goed communiceren worden de ouders eerst gebeld alvorens het kind wordt “meegegeven”. Indien er geen contact is met de ouders dan wordt het kind niet meegegeven.

Oudergesprekken

De pedagogisch medewerkers hebben ieder kind ‘in beeld’ en volgen het in zijn of haar ontwikkeling. Dit doen we aan de hand van observaties. Verschillende ontwikkelingsterreinen komen hierbij aan bod. Met het inzicht wat hiermee opgedaan wordt, kan worden afgestemd hoe kinderen het beste begeleid en gestimuleerd kunnen worden in hun ontwikkeling. Observaties worden 1 keer per jaar uitgevoerd. Bij bijzonderheden kan dit vaker uitgevoerd worden. Aan de hand van observaties zullen de mentoren 1 keer per jaar een oudergesprek aanbieden aan de ouder (bij bijzonderheden eventueel vaker). Als ouder bent u niet verplicht om dit gesprek aan te gaan. Ouders kunnen ook zelf een gesprek bij de mentor aanvragen.

Oudercommissie

De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Hiervoor is er een oudercommissie: zij mogen gevraagd en ongevraagd advies geven over diverse onderwerpen binnen Little Stars kinderopvang. De oudercommissie heeft als doel de belangen van de kinderen en de ouders van Little Stars kinderopvang zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. De oudercommissie bevordert goede en heldere informatie aan ouders, de betrokkenheid van ouders bij kinderopvang en fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenregeling.

Op het moment dat er op een kinderopvanglocatie onvoldoende leden zijn om een oudercommissie tot stand te brengen kan er gebruik gemaakt worden van ouderraadpleging. Deze alternatieve vorm van oudercommissie is alleen mogelijk op locaties met minder dan 50 kinderen. In de praktijk zal dat betekenen dat alle ouders op de hoogte worden gesteld van de voorgenomen veranderingen doormiddel van een nieuwsbrief. De voorgenomen veranderingen hebben minimaal betrekking op één van de onderwerpen waar de oudercommissie zich normaal over buigt (zijn opgenomen in de wet). Hierbij wordt specifiek gevraagd voor advies en feedback. De ouders krijgen twee weken de tijd om te reageren alvorens het beleid definitief wordt gemaakt.

Zou u graag deel uit willen maken van de oudercommissie? Voor meer informatie of aanmeldingen kunt u mailen naar info@littlestarskinderopvang.nl

Kidsadmin ouderportaal

Tijdens het verblijf bij Little Stars, nemen onze pedagogisch medewerkers een deel van de taken rond de opvoeding, verzorging en begeleiding van de ouders over, maar u blijft als ouder altijd eindverantwoordelijke voor uw kind(eren). In het belang van ieder kind is een nauwgezette afstemming tussen ouders en pedagogisch medewerkers noodzakelijk.

Tijdens het brengen en halen van de kinderen vindt altijd een mondelinge overdracht plaats tussen u en de pedagogisch medewerker. Gedurende de dag maken wij gebruik van het softwareprogramma ‘Kidsadmin’, waarin de pedagogisch medewerkers onder andere bijhouden wat uw kind heeft gegeten, of hij of zij geslapen heeft, welke activiteiten er gedaan worden etc. Alles wat de pedagogisch medewerkers invoeren kunt u als ouder, doormiddel van de app, gelijk op uw telefoon zien. Ook kunnen de pedagogisch medewerkers foto’s naar u sturen en u kunt doormiddel van de chatfunctie over en weer berichten uitwisselen. Doormiddel van Kidsadmin kunt u als ouder elk moment van de dag even kijken hoe het met uw kind gaat en kunt u zorgeloos verder werken.

Naast het dagelijkse digitale dagboekje, heeft u in Kidsadmin ouderportaal ook inzicht in het contract, de planning, documenten en facturen.

Via onderstaande link kunt u inloggen in het ouderportaal en tevens voor de eerste keer uw wachtwoord aanvragen met het bij ons bekende e-mailadres. Uw gebruikersnaam is uw e-mailadres.

De app ‘Kidsadmin voor ouders’ werkt zowel op Android, als op iOS devices. De Ouder app is gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store.

Meldcode Kindermishandeling Kinderopvang

Wij werken met de Meldcode Kinderopvang van de Branchevereniging Kinderopvang. Deze meldcode geeft via meerdere routes aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huishoudelijk geweld of kindermishandeling. De Meldcode bevat drie routes;

1. Een route hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling.
2. Een route hoe te handelen bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega.
3. Een route hoe te handelen bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

Bij de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang is een uitgebreide handleiding geschreven. De handleiding geeft achtergrondinformatie en toelichtingen op elementen uit de meldcode. Deze geeft ook uitgebreide achtergrondinformatie, zoals een signalenlijst van kindermishandeling, huishoudelijk geweld, meisjesbesnijdenis en dergelijke. Daarnaast kan iedereen bij twijfel of vermoeden contact opnemen met de vertrouwensinspecteur Kinderopvang, te bereiken op telefoonnummer: 0900-1113111. Met ingang van 1 januari 2019 moet Little Stars Kinderopvang alle situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis.

Voor uitgebreide informatie zie hieronder de link naar onze Meldcode.

Microsoft Word – Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang Little Stars.docx (littlestarskinderopvang.nl)

Plaatsingsprocedure

Wij willen geen onderscheid maken tussen kinderen. Bijna elk kind is welkom. Wel willen wij melden dat kinderen met een medisch behandelplan beter af zijn op een kinderdagverblijf met de faciliteiten en de expertise om het kind adequaat op te vangen.

Na uw inschrijving via onze website, ontvangt u een bevestigingsmail binnen 2 werkdagen. In deze mail wordt u geïnformeerd dat uw kind op de wachtlijst wordt geplaatst en dat wij contact met u opnemen indien er zicht is op een plaatsing. Wij snappen dat u graag wilt weten wat uw positie is op de wachtlijst, maar dat is vaak erg lastig te zeggen. Soms gaat het sneller in verband met verhuizingen etc.

Als uw de bevestigingsmail heeft ontvangen, dan kunt u ervan op aan gaan dat we u direct contacteren als er zicht is op een plaatsing. Wij nodigen u vervolgens uit voor een rondleiding. Na de rondleiding kunt u definitief bevestigen of u uw kind wilt plaatsen.

Als u helemaal enthousiast bent over onze opvang en ingaat op ons aanbod, krijgt u een plaatsingsovereenkomst, die u digitaal kunt ondertekenen. De wendagen worden ingepland en uw kind kan gaan starten op de opvang.

Werken met thema’s

Thema gericht werken, is spelenderwijs ontwikkelen. In onze kinderopvang wordt gewerkt aan de hand van een thema dat enkele weken centraal staat en waarin dagelijkse activiteiten vormgegeven worden. Binnen het thema komt op gevarieerde wijze de ontwikkeling van het kind aan bod. Elke groep is zelf verantwoordelijk hoe thema’s concreet gestalte krijgen.

De ene keer wordt een groepsactiviteit gepland, de andere keer worden er individuele activiteiten gedaan. Vaak wordt de groep met behulp van de kinderen passend versierd in het thema en worden er knutselwerkjes voor gemaakt. Dit alles is gericht op de nieuwsgier en de signalen vanuit het kind die dan leeftijdsadequaat vormgegeven worden door pedagogisch medewerkers. Uitgaande van de belevingswereld van het kind als wel van de groep. Pedagogisch medewerkers hebben ook hier een voorbeeldfunctie en zullen gepast en actief deelnemen aan de activiteiten.

Een nieuw thema wordt kenbaar gemaakt op het informatiebord van de groep. Binnen elk thema is er aandacht voor ontwikkelingsaspecten en sprake van diverse spelvormen. Herhaling zorgt voor herkenning. Herkenning geeft vertrouwen. Bovendien ziet de pedagogisch medewerker welk talent een kind in zich heeft en kan dit uitdiepen of juist prikkelen als men merkt dat het kind een bepaalde activiteit nooit kiest. Kinderen bezitten ontwikkelingskracht en pedagogisch medewerkers spelen hierop in, nemen initiatieven en stimuleren. Ouderparticipatie wordt zeer gewaardeerd. Door ouders te betrekken bij het thema en de activiteiten kan hier ook thuis extra aandacht op gevestigd worden.